Quality policy

Quality policy

P O L I T I K A

kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

 

“MERA” d.o.o. svoj poslovni uspeh gradi na stručnosti i profesionalnosti svojih kadrova i visokom kvalitetu svojih usluga, kao i partnerskom odnosu, kako sa dobavljačima tako i sa kupcima/korisnicima usluga koje pruža, u oblasti: projektovanja i razvoja, inženjeringa, proizvodnje, prodaje, montaže, servisiranja i održavanja elektroenergetskih, merno-regulacionih, upravljačkih i mašinsko-tehnoloških sistema i ocenjivanja usaglašenosti -kontrolisanja.
Svoje strateške ciljeve i opredeljenja “MERA” d.o.o. ostvaruje:
· stalnim podizanjem nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, u cilju zadovaljavanja zahteva i potreba kupaca/korisnika;
· upravljanjem poslovnim procesima, zasnovanim na timskom radu;
· stalnim praćenjem funkcionisanja Integrisanog sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu;
· kontinuiranim povećanjem efikasnosti navedenih procesa;
· stalnim unapređenjem postupaka, metoda i sredstava rada u svim domenima;
· obezbeđivanjem stalnog stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih;
· povećavanjem zadovoljstva zaposlenih primenom sistema motivacije, kao i negovanjem i razvijanjem korporativne kulture;
· negovanjem partnerskih odnosa sa dobavljačima i kooperantima;
· upravljanjem aspektima životne sredine;
· posvećenošću stalnom unapređivanju zaštite životne sredine;
· brigom o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada;
· angažovanjem na prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja zaposlenih;
· poštovanjem propisa i drugih zahteva sa kojima se “MERA” d.o.o. saglasila, koji se odnose na kvalitet, žaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu.
Strateški ciljevi definisani ovom Politikom ostvaruju se primenom: Sistema upravljanja kvalitetom, saglasno zahtevima standarda ISO 9001:2008, Sistema upravljanja zaštitom životne sredine, saglasno zahtevima standarda ISO 14001:2004, Sistema upravljanja
zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, saglasno zahtevima standarda OHSAS 18001:2007, Opštim zahtevima kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala, saglasno standardu EN ISO 3834 – 2:2008 i Ocenjivanja usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanja, saglasno zahtevima standarda ISO/IEC 17020:2012.
Svi zaposleni u preduzeću “MERA” d.o.o. dužni su da se ponašaju u skladu sa usvojenim načelima i tako daju svoj doprinos ostvarenju ove Politike.
Zrenjanin, 27.01.2017. god.

Direktor Đorđe Vlatković, dipl. inž. el.